INFORMACJE OGÓLNE

1. Właścicielem strony, sklepu jak również sprzedającym w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego jest firma Maria Regucka-Huchla, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w Krakowie o numerze NIP 6793180401, określany w dalszej części Regulaminu jako Maria Regucka.

ZAKRES STOSOWANIA REGULAMINU I JEGO ZMIANY

2. Regulamin określa zasady prowadzenia sprzedaży produktów marki Maria Regucka, a w szczególności reguły rejestracji i korzystania z indywidualnego konta Klienta, rezerwowania produktów, składania zamówień oraz zawierania umów sprzedaży.

3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustaw szczególnych.

4. Aktualna treść Regulaminu jest dostępna dla Klienta w zakładce „Regulamin” widniejącej na stronie internetowej sklepu.

5. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w dowolnym czasie, poprzez publikację na stronie nowej wersji Regulaminu.

INFORMACJE O PRODUKTACH

6. Produkty oferowane w sklepie są oznaczone, ze wskazaniem nazwy własnej produktu, jego kodu oraz ceny. Informacje są uzupełnione o wskazanie materiału z jakiego wykonano produkt, jego szczególnych właściwości, wymiarów bądź kolorystyki, informację o czasie oczekiwania na produkt bądź stanie magazynowym, jak również wszelkie inne informacje jakieMaria Regucka-Huchla uzna za wartościowe dla Klienta.

7. Zdjęcia i prezentacje oferowanych produktów mają charakter wyłącznie przykładowy, zaś ich ewentualne odstępstwo od rzeczywistego wyglądu produktu nie może stanowić podstawy do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń. Dostępny asortyment produktów, ich specyfikacja oraz ceny mogą ulegać bieżącym zmianom, w szczególności poszczególne produkty mogą być wprowadzane bądź wycofywane z obrotu oraz obejmowane lub wycofywane z promocji, z zastrzeżeniem, iż zmiany wprowadzone po zawarciu umowy sprzedaży nie mogą dotyczyć Klientów, którzy umowy takie zawarli.

8. Zamieszczone na stronie informacje o produktach nie stanowią oferty w rozumienie przepisu art. 66 i 661 kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu przepisu art. 71 kodeksu cywilnego.

WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ INFORMACJE O UMOWIE

9. Warunkiem dokonania zakupu jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu, każdorazowo przy transakcji, dokonywana poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu udostępnianym na stronie sklepu.

10. Zawarcie umowy sprzedaży poprzedzone jest złożeniem zamówienia na formularzu dostępnym na stronie. Klient wypełniając formularz obowiązany jest podać precyzyjne informacje odpowiadające aktualnemu stanowi rzeczy, w zakresie określonym przez treść formularza. W przypadku gdy dane ujawnione w formularzu nie spełniają powyższych wymagań, a w szczególności gdy utrudniają lub uniemożliwiają one realizację zamówienia, nie będzie ono zrealizowane z zastrzeżeniem, iż w razie podania przez Klienta danych kontaktowych może być podjęta próba skontaktowania się z nim celem ustalenia informacji niezbędnych do realizacji zamówienia.

11. Administratorem danych osobowych jest Maria Regucka-Huchla, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w Krakowie o numerze NIP 6793180401. Administrator zobowiązany jest do zapewnienia wszelkich możliwych i prawnie dopuszczalnych środków mających na celu ochronę danych osobowych Klientów przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator zobowiązuje się do wykorzystywania danych osobowych Klientów wyłączenie do celów związanych z realizacją zamówienia. Administrator może wykorzystywać zgromadzone dane do celów marketingowych wyłącznie po uzyskaniu odrębnej zgody Klienta.

12. Umowy zawierane na skutek akceptacji zamówienia mają charakter umów zawieranych na odległość przy pomocy środków porozumiewania się i mają do nich zastosowanie przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, jak również innych odpowiednich aktów prawnych.

13. Maria Regucka dokonuje utrwalenia, zabezpieczenia i udostępnienia istotnych postanowień umów zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość drukując i wysyłając Klientowi wraz z zamówionymi produktami dowód zakupu.

14. Umowa może być zawarta wyłącznie w języku polskim

15. Do zawarcia umowy dochodzi w momencie przyjęcia oferty Klienta, w sposób opisany w pkt 24 niniejszego Regulaminu.

16. Stronami zawieranej umowy są Klient oraz Maria Regucka-Huchla z siedzibą w Krakowie.

DOKONYWANIE ZAKUPÓW

17. Ceny widniejące na stronie są cenami brutto oraz są wyrażone w złotych polskich. Do ceny należy doliczyć koszty przesyłki.

18. Dokonując wyboru produktu Klient wybiera przelew elektroniczny jako formę płatności

19. Zamówienia przyjmowane są na stronie sklepu, przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Maria Regucka zastrzega sobie okresowe ograniczenia bądź wyłączenia dostępności strony bądź funkcji składania zamówień, z przyczyn technicznych bądź organizacyjnych.

20. Zamówienie może zostać złożone z konta Klienta jakie uprzednio on zarejestrował w bazie danych sklepu, bądź też bezpośrednio, bez potrzeby dokonywania rejestracji. Zamówienia składane są na formularzu opracowanym przez sklep, zaś ich składanie odbywa się poprzez dodanie danego produktu ze wskazaniem jego ilości oraz ewentualnie koloru, do koszyka z zakupami.

21. Po uzupełnieniu danych niezbędnych do wysyłki produktu Klient może zatwierdzić zamówienie poprzez naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”, bądź też dokonać zmiany tak zamawianych produktów jak i swych danych. Po wciśnięciu przycisku „Złóż zamówienie” jakakolwiek zmiana treści zamówienie bądź podanych danych nie jest możliwa.

22. Zamówienie złożone w sposób opisany w pkt 21 powyżej stanowi ofertę Klienta złożoną firmie Maria Regucka w zakresie zakupu produktów wyróżnionych w zamówieniu, za cenę w nim wskazaną.

23. Po złożeniu zamówienia zostanie wygenerowany pocztą elektroniczną na adres Klienta komunikat o przyjęciu zamówienia. Maria Regucka zastrzega sobie odrzucenie zamówienia przy jednoczesnym podaniu przyczyny odmowy realizacji.

24. Potwierdzenie zamówienia winno zawierać listę produktów objętych zamówieniem, ich cenę, warunki płatności, sposób i adres dostawy. Przysłanie potwierdzenia otrzymania płatności jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

25. Warunkiem realizacji zamówienia jest zapłata z góry przez Klienta pełnej należności wynikającej z otrzymanego potwierdzenia zamówienia, w tym kosztów przesyłki.

26. Produkty objęte zamówieniem wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS do Klienta na adres wskazany w zamówieniu w terminie 7 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty pełnej należności wynikającej z zamówienia. Wraz z wysyłką przesyłki Klient zostanie poinformowany o tym fakcie pocztą elektroniczną.

27. Wysyłka produktów objętych zamówieniem, odbywa się jako przesyłka kurierska. Odpowiedzialność za opóźnienia wynikające z nieterminowego doręczania przesyłek ponosi wyłącznie firma UPS.

REKLAMACJE I ZWROTY

28. Maria Regucka ponosi względem Klienta będącego konsumentem odpowiedzialność za niezgodność sprzedanych produktów z umową sprzedaży, na zasadach opisanych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. oraz w pozostałych, odrębnych przepisach.

29. W stosunku do Klienta nie będącego konsumentem Maria Regucka ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, na zasadach określonych kodeksem cywilnym.

30. Reklamacje należy składać pisemnie lub pocztą, na adres: u.Stanisława Mitery 6/3, 30-505 Kraków. Aby reklamacja była uznana za skuteczną, musi ona zawierać dane Klienta, jego adres do korespondencji, wskazanie wady, datę jej wykrycia, żądany sposób usunięcia wady, dowód zakupu oraz produkt objęty reklamacją.

31. Maria Regucka rozpatrzy reklamację i poinformuje Klienta o tym fakcie w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, o ile będzie ona spełniać warunki wskazane w pkt 32 powyżej. Jeżeli reklamacja nie będzie kompletna, na przykład nie będzie zawierała dowodu zakupu lub reklamowanego produktu, Maria Regucka wezwie Klienta do uzupełnienia reklamacji, zaś termin 14 dni liczony będzie od dnia uzupełnienia reklamacji.

32. W przypadku uwzględnienia reklamacji Maria Regucka odeśle na swój koszt Klientowi pełnowartościowy produkt (nowy lub naprawiony w sposób zapewniający brak wad), lub też zwróci Klientowi cenę produktu objętego reklamacją.

33. Klient może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru, bez podania przyczyny i zwrócić towar niezwłocznie do sklepu. Aby zrealizować uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży Klient składa oświadczenie o odstąpieniu od zawartej umowy. Po jego złożeniu wysyła na adres sklepu produkty, których umowa dotyczy (w stanie bez jakichkolwiek śladów użytkowania), wraz z dokumentami potwierdzającymi dochowanie 14-sto dniowego terminu od daty zakupu (paragon lub fakturę) oraz pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.

Adres do zwrotu towaru:
Maria Regucka-Huchla
ul. Mitery 6/3
30-505 Kraków
telefon: +48 515 043 889
email: mariaregucka@gmail.com
(proszę oznaczyć paczkę jako “ZWROT”)

34. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w pkt 28, Maria Regucka zobowiązane jest niezwłocznie zwrócić środki pieniężne na podany przez Klienta rachunek bankowy, nie później niż w terminie 14 dni.

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).